Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนานักศึกษาจัดการอบรมการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับบุคคลกองพัฒนานักศึกษาและงานหอพัก 01 มิถุนายน 2565 976
บรรยากาศโครงการอบรมโครงการอบรมทักษะและเทคนิคการสอนมวยไทยของสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา 28 พฤษภาคม 2565 617
สาขาวิชาการตลาด หมู่ 2 (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 27 พฤษภาคม 2565 894
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขายออนไลน์ให้ปังด้วย lineOA& linemyshop 27 พฤษภาคม 2565 595
การประชุมผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ในการเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 27 พฤษภาคม 2565 734
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดค้าปลีกนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพบผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเพื่อทราบข้อมูลการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และรายละเอียดต่างๆ 25 พฤษภาคม 2565 880
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยการบูรณาการการใช้เครื่องมือ 5 เครื่องมือของวิศวกรสังคม และการใช้สติด้วยโปรแกรม MIO 23 พฤษภาคม 2565 1021
คณะครุศาสตร์จัดประชุมอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี) และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี) 20 พฤษภาคม 2565 679
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยทีมงานนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมเดินรณรงค์ เลือกตั้ง ส.ส. 2565 ร่วมกับ อำเภอจอมบึง 19 พฤษภาคม 2565 689
โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565 12 พฤษภาคม 2565 1101