ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมโครงการ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักศึกษา MCRU ประจำปีการศึกษา 2564 09 พฤษภาคม 2565 689
สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำสื่อไวรัลวิดีโอสำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 27 เมษายน 2565 510
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2565 11 เมษายน 2565 528
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการประชุมโครงการ “ปริญญาในค่ายมวย” 08 เมษายน 2565 549
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการอบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางสังคมและพิธีการ 08 เมษายน 2565 487
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมที่ 1 อบรมการเขียนบทความ และกิจกรรมที่ 2 อบรมการเขียนตำรา 07 เมษายน 2565 494
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำนุบำรุงงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 04 เมษายน 2565 487
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คณะทำงานชุดที่ 3 04 เมษายน 2565 489
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดพิธีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2564 01 เมษายน 2565 533
คณะครุศาสตร์จัดโครงการการสัมมนาปฐมบทแห่งวิถีชีวิตครู สพฐ. ให้กับนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 31 มีนาคม 2565 483