Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดการอบรมเตรียมสหกิจศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ ”มารยาทและบุลิกภาพที่ดีในการเข้าสังคม” 02 กันยายน 2565 1334
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดการอบรมเตรียมสหกิจศึกษา หัวข้อ ”การออกแบบ Portfolio และ info graphic พื้นฐาน” 02 กันยายน 2565 1531
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 02 กันยายน 2565 1321
คณะครุศาสตร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลูกหม่อนและต้นหม่อน 02 กันยายน 2565 1309
นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อบรมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรม 29 สิงหาคม 2565 1281
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม จัดโครงการค่ายโยธาสถาปัตย์ C&A CAMP @CHOMBUENG 25 สิงหาคม 2565 1825
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาดิจิทัลมีเดีย ภายใต้กิจกรรม การอบรมเชิงปฎิบัติการการออกแบบกราฟิก "Life Land Fanthsy Workshop" 22 สิงหาคม 2565 1780
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโลหะวิทยาเพื่องานตีมีด 22 สิงหาคม 2565 1662
ประกวดดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2565 19 สิงหาคม 2565 1629
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง 19 สิงหาคม 2565 957