Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักเรียนมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนดิจิทัล การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ Capcut สร้างและตัดต่อ VDO Content รุ่นที่ 5" 06 กรกฎาคม 2567 57
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักเรียนมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนดิจิทัล การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ Capcut สร้างและตัดต่อ VDO Content รุ่นที่ 4" 05 กรกฎาคม 2567 379
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักเรียนมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนดิจิทัล การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ Capcut สร้างและตัดต่อ VDO Content รุ่นที่ 3" 04 กรกฎาคม 2567 857
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักเรียนมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนดิจิทัล การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ Capcut สร้างและตัดต่อ VDO Content รุ่นที่ 2" 03 กรกฎาคม 2567 997
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักเรียนมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนดิจิทัล การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ Capcut สร้างและตัดต่อ VDO Content รุ่นที่ 1" 02 กรกฎาคม 2567 990
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับโรงเรียนภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาห้องสมุดและการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล 10 มิถุนายน 2567 930
โครงการการพัฒนาเครื่องอัดรีดแบบเกลียวต่อเนื่องสำหรับช่วยแยกเนื้อสับปะรดระดับชุมชน(Development of a Screw Extruder for Pineapple Pulp Separation Machine in Community) 07 มิถุนายน 2567 937
โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (กิจกรรมอบรมพัฒนาและยกระดับสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (iPad)) 29 เมษายน 2567 2279
คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ารับมอบรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวยไทยดีเด่นประจำปี 2565-2566 03 เมษายน 2567 1872
สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี 5 ปี พร้อมสอดแทรกนโยบายด้านจริยธรรม 02 เมษายน 2567 1994