Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ารับมอบรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวยไทยดีเด่นประจำปี 2565-2566 03 เมษายน 2567 213
สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี 5 ปี พร้อมสอดแทรกนโยบายด้านจริยธรรม 02 เมษายน 2567 95
สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วย Server Virtualization : Proxmox VE" 14 มีนาคม 2567 103
สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และอินโฟกราฟิกด้วย Canva" 07 มีนาคม 2567 97
สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "เทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย และการใช้งาน Microsoft 365, Google Workspace, VPN and Cloud Service" 29 กุมภาพันธ์ 2567 121
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอจอมบึง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567 157
สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การพัฒนารูปแบบการนำเสนอ Infographic เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน" 22 กุมภาพันธ์ 2567 128
สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การสร้างแอปพลิเคชันอย่างง่าย : เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน" 17 กุมภาพันธ์ 2567 126
สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "รู้โลกทันเทคโนโลยี : การใช้บริการต่างๆของ Cloud Service และการนำ BigData ไปใช้งานต่อยอดทางการศึกษา" 08 กุมภาพันธ์ 2567 133
สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การใช้ Capcut สร้างและตัดต่อ VDO Content" 31 มกราคม 2567 136