Accessibility Tools

การประชุมผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ในการเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

        วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิภารัตน์ บุญกุล รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ในการเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมวิศวกรสังคม ชั้น1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา


    
  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา