Accessibility Tools

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยตามศาสตร์วิชาชีพ

       วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยตามศาสตร์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาพร ทองผุด เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ


    
  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์