ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 16 มีนาคม 2565 380
พิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 16 มีนาคม 2565 373
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษา 11 มีนาคม 2565 366
นักศึกษามวยไทย มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเป็นตัวแทน จ.ราชบุรี แข่งขันมวยไทยสากลสมัครเล่นกีฬาแห่งชาติ การแข่งกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 (ศรีสะเกษเกมส์) 11 มีนาคม 2565 366
สำนักงานอธิการบดีประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 08 มีนาคม 2565 374
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคนของพระราชา อาสาพัฒนาท้องถิ่น 08 มีนาคม 2565 385
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 1“นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องในโอกาสวันสถาปนารอบ 68 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 01 มีนาคม 2565 426
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และทีมผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกับเทศบาลตำบลหินกอง เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการถ้ำเขาบิน 24 กุมภาพันธ์ 2565 396
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนา Digital Content บนพื้นฐาน Visual Thinking สำหรับการจัดการเรียนการสอน 21 กุมภาพันธ์ 2565 481
คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักการและแนวคิดในการทำข้อสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3) ในรูปแบบออนไลน์ 21 กุมภาพันธ์ 2565 433