Accessibility Tools

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม

       วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา ผ.ศ.ณิภารัตน์  บุญกุล รองอธิการบดี  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมบลูเวฟ  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ผู้บริหาร ของแต่ละคณะ และผู้นักศึกษาแต่ละคณะ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนา Soft skills นักศึกษาด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคม 5 เครื่องมือ ได้แก่1.ฟ้าประทานการ 2.นาฬิกาชีวิต 3  time line พัฒนาการ 4.time line กระบวนการ 5.M.I.C. model และการใช้สติของผู้นำนักศึกษาด้วยโปรแกรม สติ MIO


    
  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา