Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะครุศาสตร์ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.จัดโครงการพัฒนาทักษะจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning (วิจัยเชิงปฏิบัติการ) 03 กุมภาพันธ์ 2565 680
ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ตั้งหน่วยบริการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในสินค้าทางการเกษตรกลุ่มออร์การ์โนฟอสเฟต คาร์บาเมท และไพรีทรอยด์ ณ ตลาดเกษตรกรราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 28 มกราคม 2565 733
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุม PLC การสอนปฏิบัติการในช่วงการเรียนการสอน online 27 มกราคม 2565 599
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมPlC ระดับคณะฯ 27 มกราคม 2565 600
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปหน่อไม้ ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี 25 มกราคม 2565 719
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7 หัวข้อ "แพทย์แผนไทยในสังคมวิถีใหม่ (Thai Traditional Medicine in New Normal Society)" 25 มกราคม 2565 627
คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือนประจำคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2564 24 มกราคม 2565 602
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์น้องพี่ด้วยกีฬาสากลและพื้นบ้านภายในคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 24 มกราคม 2565 586
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการพัฒนาโรงเรียนศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 21 มกราคม 2565 651
คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงานยุวชนสร้างชาติ (โครงการยุวชนอาสาและบัณฑิตอาสา)ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจาก สป.อว. 21 มกราคม 2565 682