ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบโควตา) 18 มกราคม 2565 337
ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ตั้งหน่วยบริการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในสินค้าทางการเกษตรและอาหารแปรรูป และตรวจพารามิเตอร์อื่นๆ ณ ตลาดวิถีธรรมชาติ อ.เมือง จ.ราชบุรี 14 มกราคม 2565 343
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา กับการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชาย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 13 มกราคม 2565 334
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ส่งชุดการแสดงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ กาดชุมชนคูบัว 10 มกราคม 2565 493
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาระดับหลักสูตร 06 มกราคม 2565 362
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์จัดการประกวดนักศึกษาต้นแบบของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 04 มกราคม 2565 435
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดพิธีการ “การมอบตัวเป็นศิษย์” ในการเรียนการสอนในรายวิชา ทักษะพื้นฐานกีฬามวยไทยเบื้องต้นของนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 27 ธันวาคม 2564 363
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการปรับแผนคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน PLC การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 27 ธันวาคม 2564 438
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม Freshy day night Scitech 2021 27 ธันวาคม 2564 631
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย สำหรับอาจารย์และบุคลากรฯ 23 ธันวาคม 2564 365