Accessibility Tools

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขายออนไลน์ให้ปังด้วย lineOA& linemyshop

       เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขายออนไลน์ให้ปังด้วย lineOA& linemyshop โดยมีท่านคณบดี ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ และต้อนรับผู้เข้าอบรม ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3


    
  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ