Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาดิจิทัลมีเดีย ภายใต้กิจกรรม การอบรมเชิงปฎิบัติการการออกแบบกราฟิก "Life Land Fanthsy Workshop" 22 สิงหาคม 2565 1829
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโลหะวิทยาเพื่องานตีมีด 22 สิงหาคม 2565 1705
ประกวดดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2565 19 สิงหาคม 2565 1675
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง 19 สิงหาคม 2565 1012
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมโครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง “การออกแบบและแต่งภาพด้วย Appication บนมือถือ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 17 สิงหาคม 2565 837
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จัดกิจกรรมการตรวจสอบสารตกค้างในผักผลไม้และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 15 สิงหาคม 2565 955
ประกวดดาว-เดือน วิทยาลัยการศึกษามวยไทยและการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2565 15 สิงหาคม 2565 894
ประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2565 09 สิงหาคม 2565 905
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 5 "เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Professional Learning Community)" 02 สิงหาคม 2565 815
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมโครงการแนวทางสู่การเป็น start up มือใหม่ 02 สิงหาคม 2565 790