Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมโครงการแนวทางสู่การเป็น start up มือใหม่ 02 สิงหาคม 2565 708
คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาด้วยกระบวนการ Executive Function 02 สิงหาคม 2565 688
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย ตำบลจอมบึง รุ่นที่ 3 27 กรกฎาคม 2565 785
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมส่งกำลังใจ ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ กับ ICDL ASIA 2022 Digital Challenge 22 กรกฎาคม 2565 882
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ Meta Active Learning หัวข้อ “การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ AR [Augmented Reality] VR [Virtual Reality] Metaverse” 22 กรกฎาคม 2565 766
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง BCG Model 19 กรกฎาคม 2565 799
คณะเทคโนโลยอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “การพัฒนาทักษะบุคลากรภายใต้ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย” 08 กรกฎาคม 2565 652
บัณฑิตวิทยาลัยลงนามท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” 08 กรกฎาคม 2565 701
กองพัฒนานักศึกษาและทีมงาน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมชี้แจ้งนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 07 กรกฎาคม 2565 875
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการสมุนไพรใกล้ตัว ครอบครัวสุขภาพดี ลูกหลานสุขี เล่าเรียนสุขใจ สืบสานภูมิปัญญาสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 07 กรกฎาคม 2565 632