Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการประชุมชี้แจงจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

       วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 - 13:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการประชุมชี้แจงจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมชมนาด ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


    
  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ