Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงiร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 29 กันยายน 2566 7
การประชุมมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติอดีตประธานกรรมการและกรรมการมูลนิธิที่ครบวาระ 29 กันยายน 2566 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "ดอกคูนเกมส์" ครั้งที่ 53 ประจำปี 2566 29 กันยายน 2566 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมพิธีมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 29 กันยายน 2566 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัล Best Paper Awards (Special Session) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International STEM Education Conference 2023 27 กันยายน 2566 165
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอขอยกย่องเชิดชูเกียรติคณะทำงาน อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี ในกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 27 กันยายน 2566 259
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแด่อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 "คือ...รอยจารในหัวใจให้จดจำ" 26 กันยายน 2566 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดขนอน ประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่องเชิดชู 26 กันยายน 2566 28
อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุมและรับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 22 กันยายน 2566 37
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู :โครงการครูรัก(ษ์) รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567 22 กันยายน 2566 34