ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางในการบริหารจัดการ การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 30 มีนาคม 2566 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรศึกษาดูงานแลกเปลี่ยเรียนรู้งานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 30 มีนาคม 2566 17
คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 28 มีนาคม 2566 23
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการอบรมครูผู้สอนมวยไทยในสถานศึกษา ประจำปี 2566 28 มีนาคม 2566 18
สัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้มีความโดดเด่น และการออกแบบแผนการเรียนรู้ ฯ 28 มีนาคม 2566 18
สำนักงานอธิการบดีจัดโครงการอบรมการดับเพลิง ประจำปี 2566 24 มีนาคม 2566 35
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และคณะตรวจติดตามการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 24 มีนาคม 2566 30
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมโครงการต้นแบบ การอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะดิจิทัลชั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย 23 มีนาคม 2566 33
ทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "IMANE THAILAND FUTSAL FRESHY UNIVERSITY THE CHAMPIONSHIP 2022-2023" 22 มีนาคม 2566 25
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4/2566 22 มีนาคม 2566 38