ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโรงเรียนสาธิตฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการแปรรูปอาหารเพื่อทักษะชีวิตและอาชีพ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2565 411
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะ 14 กุมภาพันธ์ 2565 414
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง สำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 - 2565" 06 กุมภาพันธ์ 2565 411
ทีมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการร่วมเปิดสวนล้อมรักษ์เตรียมขับเคลื่อนโครงการ U2Tหินกอง เฟส2 05 กุมภาพันธ์ 2565 540
คณะครุศาสตร์ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.จัดโครงการพัฒนาทักษะจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning (วิจัยเชิงปฏิบัติการ) 03 กุมภาพันธ์ 2565 437
ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ตั้งหน่วยบริการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในสินค้าทางการเกษตรกลุ่มออร์การ์โนฟอสเฟต คาร์บาเมท และไพรีทรอยด์ ณ ตลาดเกษตรกรราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 28 มกราคม 2565 470
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุม PLC การสอนปฏิบัติการในช่วงการเรียนการสอน online 27 มกราคม 2565 374
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมPlC ระดับคณะฯ 27 มกราคม 2565 370
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปหน่อไม้ ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี 25 มกราคม 2565 369
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7 หัวข้อ "แพทย์แผนไทยในสังคมวิถีใหม่ (Thai Traditional Medicine in New Normal Society)" 25 มกราคม 2565 397