Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวันจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 24 มิถุนายน 2565 2000
การประชุมจัดทำ (ร่าง)นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 2/2565 23 มิถุนายน 2565 2156
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกัญชา ครั้งที่ 3/2565 และมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ กิจกรรม MCRU Cannabis Fair 20 มิถุนายน 2565 885
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นให้แก่ อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 16 มิถุนายน 2565 819
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยตามศาสตร์วิชาชีพ 08 มิถุนายน 2565 978
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอน Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อเสริมสมรรถนะผู้เรียน เรื่อง Soft skills & Hard skills สำหรับ New Generation 08 มิถุนายน 2565 965
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม 07 มิถุนายน 2565 1426
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการประชุมชี้แจงจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 07 มิถุนายน 2565 835
กองพัฒนานักศึกษาจัดการอบรมการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับบุคคลกองพัฒนานักศึกษาและงานหอพัก 01 มิถุนายน 2565 2086
บรรยากาศโครงการอบรมโครงการอบรมทักษะและเทคนิคการสอนมวยไทยของสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา 28 พฤษภาคม 2565 787