Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยการบูรณาการการใช้เครื่องมือ 5 เครื่องมือของวิศวกรสังคม และการใช้สติด้วยโปรแกรม MIO 23 พฤษภาคม 2565 1229
คณะครุศาสตร์จัดประชุมอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี) และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี) 20 พฤษภาคม 2565 731
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยทีมงานนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมเดินรณรงค์ เลือกตั้ง ส.ส. 2565 ร่วมกับ อำเภอจอมบึง 19 พฤษภาคม 2565 743
โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565 12 พฤษภาคม 2565 1168
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมโครงการ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักศึกษา MCRU ประจำปีการศึกษา 2564 09 พฤษภาคม 2565 1042
สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำสื่อไวรัลวิดีโอสำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 27 เมษายน 2565 711
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2565 11 เมษายน 2565 734
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการประชุมโครงการ “ปริญญาในค่ายมวย” 08 เมษายน 2565 756
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการอบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางสังคมและพิธีการ 08 เมษายน 2565 714
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมที่ 1 อบรมการเขียนบทความ และกิจกรรมที่ 2 อบรมการเขียนตำรา 07 เมษายน 2565 708