Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นให้แก่ อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ

       วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นให้แก่ อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์


    
  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ