Accessibility Tools

กองพัฒนานักศึกษาจัดการอบรมการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับบุคคลกองพัฒนานักศึกษาและงานหอพัก

       วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  ผศ.ณิภารัตน์ บุญกุล รองอธิการบดีฝ่ายสุขภาวะองค์กรและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการเปิดการอบรมการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับบุคคลกองพัฒนานักศึกษาและงานหอพัก ในการเตรียมความพร้อมการให้บริการนักศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจาก ผศ.วรลักษณ์ กรรณวัฒน์ อาจารย์จากภาควิชาจิตวิทยา ณ หอพักครุ วัฒนา


    
  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา