สาขาวิชาการตลาด หมู่ 2 (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

       เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาการตลาด หมู่ 2 (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านคณบดี ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 1158


    
  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ