Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา
“วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

                  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์  เพื่อขอรับทุนฯ ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช้องนาง  ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาเตรียมแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงกิจกรรมด้านจิตอาสา จนถึงภาคเรียนที่ 1/2565 เข้าประกอบการสัมภาษณ์ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้


  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา