Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แจ้งแนวปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน 22 พฤศจิกายน 2564 921
รับสมัครทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2564 22 พฤศจิกายน 2564 1090
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสาร งานต่างๆ ของกองพัฒนานักศึกษา 22 พฤศจิกายน 2564 1016
กำหนดการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 (รหัส 61-64) 18 พฤศจิกายน 2564 1006
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 18 พฤศจิกายน 2564 907
การจองหอพักและการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 12 พฤศจิกายน 2564 1022
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ AUSC Youth Sports Leadership 2022 11 พฤศจิกายน 2564 1030
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่1) 10 พฤศจิกายน 2564 1043
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมส่งทีมเข้าประกวด TO BE NAMBER ONE TEEN DANCERCISE 05 พฤศจิกายน 2564 912
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการส่งเอกสารผ่อนผันทหาร ประจำปี 2565 04 พฤศจิกายน 2564 1592