Accessibility Tools

ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๗

 

              ด้วยนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ จะ หมดวาระในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้มีการรับสมัครและจัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ระดับมหาวิทยาลัย ประจํา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
  รายละเอียด
ใบสมัครนายกองค์การฯ

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา