Accessibility Tools

ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์สหกิจศึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” 17 กันยายน 2564 4222
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาในหัวข้อ “ผลกระทบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19” ในรูปแบบออนไลน์ 07 กันยายน 2564 4027
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale eBooks 03 กันยายน 2564 3697
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale eBooks 27 สิงหาคม 2564 3171
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมการออกแบบและพัฒนา DIGITAL CONTENT บนพื้นฐาน VISUAL THINKING สำหรับการจัดการเรียนการสอน 01 กรกฎาคม 2564 3450
สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำหรับอาจารย์และบุคลากร 15 มิถุนายน 2564 3552
ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ สำหรับศิษย์เก่าในยุค COVID-19 15 มิถุนายน 2564 3375
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสู่ระดับ World Class University Ranking ด้วย Google Scholar Citations 10 มิถุนายน 2564 3308
สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำหรับอาจารย์และบุคลากร 10 มิถุนายน 2564 2817
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Training all - in - one สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 25 พฤษภาคม 2564 2530