Accessibility Tools

ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale eBooks 03 กันยายน 2564 3560
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale eBooks 27 สิงหาคม 2564 3059
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมการออกแบบและพัฒนา DIGITAL CONTENT บนพื้นฐาน VISUAL THINKING สำหรับการจัดการเรียนการสอน 01 กรกฎาคม 2564 3340
สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำหรับอาจารย์และบุคลากร 15 มิถุนายน 2564 3448
ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ สำหรับศิษย์เก่าในยุค COVID-19 15 มิถุนายน 2564 3255
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสู่ระดับ World Class University Ranking ด้วย Google Scholar Citations 10 มิถุนายน 2564 3185
สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำหรับอาจารย์และบุคลากร 10 มิถุนายน 2564 2706
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Training all - in - one สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 25 พฤษภาคม 2564 2421
สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 25 พฤษภาคม 2564 2422
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับ สสวท. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 21 เมษายน 2564 3535