Accessibility Tools

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานฯ

              ด้วยศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ ภายใต้งานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบ ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย โดยจัดสรรให้ให้แก่
              - คณาจารย์ บุคลากร จำนวน 23 ชุด
              - นักศึกษา จำนวน 238 ชุด

              จึงขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมโครงการดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 16 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม โดยดำเนินการตามนี้
              1. กรอกข้อมูลส่วนตัวตามลิ้งค์ ดังนี้
                  - สำหรับนักศึกษา  สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 
                  - สำหรับคณาจารย์ บุคลากร  สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

              2. ติดตามข้อมูล ประกาศรายชื่อ และกำหนดการสอบ ได้ที่ Facebook : ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ MCRU-lic / Facebook : สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

              ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ น.ส.รุ่งไพลิน สุกรีวนัด เบอร์โทร 0-9594-5080-5 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

  รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร

 

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา