Accessibility Tools

ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
งานบริหารพัสดุฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน และการลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน" 10 พฤศจิกายน 2565 3960
งานบริหารบุคคลขอเชิญข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เข้าร่วมโครการอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 01 พฤศจิกายน 2565 4394
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชุน 11 สิงหาคม 2565 4387
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ "เชิญร่วมประกวดแผนธุรกิจ" เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up) และเทคนิคการสร้างตลาดออนไลน์ฯ 04 สิงหาคม 2565 4859
คณะวิทยาการจัดการขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำเดือนสิงหาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565 4653
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ “จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์” 07 กรกฎาคม 2565 4333
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรม การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ AR VR Metaverse 07 กรกฎาคม 2565 4217
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญร่วมงาน MCRU CANNABIS FAIR และกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ปลอดภัยต่อสุขภาพ” 05 กรกฎาคม 2565 4314
งานบริหารบุคคล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักการและวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการรับใช้ทองถิ่นและสังคมตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564 ผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ 05 กรกฎาคม 2565 4184
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม (ฟรี!!) หลักสูตร " จป. หัวหน้างาน" 14 มิถุนายน 2565 3432