Accessibility Tools

ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม (ฟรี!!) หลักสูตร " จป. หัวหน้างาน" 14 มิถุนายน 2565 2122
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting "ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นและการจัดเตรียมคำขอรับความคุ้มครอง" 14 มิถุนายน 2565 2079
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนประชาชน วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรท้องถิ่น ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนา "การใช้ประโยชน์ส่วนเหลือของเมล็ดมะขามป้อมในกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ชาสุขภาพฯ" 09 มิถุนายน 2565 1737
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบออนไลน์) การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 06 มิถุนายน 2565 1737
คณะครุศาสตร์ขอเชิญครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรม (อบรมออนไลน์) นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 06 มิถุนายน 2565 2663
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาฯจัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมทางมาตรฐานวิชาชีพครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 01 เมษายน 2565 2674
คณะครุศาสตร์ขอเชิญชวนศิษย์เก่า หลักสูตรครุศาสตร์บันฑิตทุกสาขา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการ (รูปแบบออนไลน์) 25 กุมภาพันธ์ 2565 2890
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรม "การใช้งานฐานข้อมูล GALE E-BOOKS" 01 กุมภาพันธ์ 2565 2940
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานฯ 13 มกราคม 2565 2839
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge management (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 มกราคม 2565 2803