Accessibility Tools

ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบออนไลน์) การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 06 มิถุนายน 2565 2220
คณะครุศาสตร์ขอเชิญครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรม (อบรมออนไลน์) นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 06 มิถุนายน 2565 3017
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาฯจัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมทางมาตรฐานวิชาชีพครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 01 เมษายน 2565 3066
คณะครุศาสตร์ขอเชิญชวนศิษย์เก่า หลักสูตรครุศาสตร์บันฑิตทุกสาขา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการ (รูปแบบออนไลน์) 25 กุมภาพันธ์ 2565 3260
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรม "การใช้งานฐานข้อมูล GALE E-BOOKS" 01 กุมภาพันธ์ 2565 3309
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานฯ 13 มกราคม 2565 3039
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge management (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 มกราคม 2565 3069
ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) 11 มกราคม 2565 3079
ศูนย์สหกิจศึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” 17 กันยายน 2564 3691
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาในหัวข้อ “ผลกระทบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19” ในรูปแบบออนไลน์ 07 กันยายน 2564 3545