Accessibility Tools

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนประชาชน วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรท้องถิ่น ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนา "การใช้ประโยชน์ส่วนเหลือของเมล็ดมะขามป้อมในกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ชาสุขภาพฯ"

             คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรท้องถิ่น ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนา "การใช้ประโยชน์ส่วนเหลือของเมล็ดมะขามป้อมในกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ชาสุขภาพ เพื่อส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้วยสิ่งประดิษฐ์เครื่องแยกเมล็ดมะขามป้อม"
             กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิ.ย. 2565 เวลา 08.30-17.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
             สามารถลงทะเบียนเขาร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 15 มิ.ย.65  ได้ที่ : แบบฟอร์มลงทะเบียน

  รายละเอียด

 

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ