Accessibility Tools

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบออนไลน์) การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบออนไลน์) การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางของการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565 และ 2 กรกฎาคม 2565 ผู้สนใจลงทะเบียนตาม QR Code ตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2565
             รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ผศ. ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย (ผู้รับผิดชอบโครงการ) หมายเลขโทรศัพท์ 089-7741412 หรือ นางสาวแพรพรรณ เกตุรักษา (ผู้ประสานงาน) หมายเลขโทรศัพท์ 065-2845749
             ทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ : แบบฟอร์มลงทะเบียน

 

   

 

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี