ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) 11 มกราคม 2565 500
ศูนย์สหกิจศึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” 17 กันยายน 2564 924
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาในหัวข้อ “ผลกระทบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19” ในรูปแบบออนไลน์ 07 กันยายน 2564 923
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale eBooks 03 กันยายน 2564 809
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale eBooks 27 สิงหาคม 2564 592
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมการออกแบบและพัฒนา DIGITAL CONTENT บนพื้นฐาน VISUAL THINKING สำหรับการจัดการเรียนการสอน 01 กรกฎาคม 2564 848
สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำหรับอาจารย์และบุคลากร 15 มิถุนายน 2564 838
ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ สำหรับศิษย์เก่าในยุค COVID-19 15 มิถุนายน 2564 725
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสู่ระดับ World Class University Ranking ด้วย Google Scholar Citations 10 มิถุนายน 2564 691
สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำหรับอาจารย์และบุคลากร 10 มิถุนายน 2564 693