Accessibility Tools

ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้จาการมัดย้อม 09 กุมภาพันธ์ 2564 2022
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อทำการวิเคราะห์และประมวลผลในการทำวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์ 04 ธันวาคม 2563 1376
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคน ร่วมชมนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษา /การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย 12 พฤศจิกายน 2563 1362
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สร้างความสุข และจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมสติ" (Mindfulness in Organization : MIO) 04 พฤศจิกายน 2563 1037
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL 31 ตุลาคม 2563 4751
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL 20 ตุลาคม 2563 951
โครงการสัมนา "ก้าวสู่โลกแห่งอาชีพ เสริมสร้างบุคลิกภาพ สำหรับการทำงาน" ให้กับผู้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ฯ 29 กันยายน 2563 971
อาจารย์และนักศึกษาศิลปะศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมโชว์ผลงานThailand Best Aroid Show 2020 10 กันยายน 2563 1116
โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัยวิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super Ai Engineer) 10 สิงหาคม 2563 1102
โครงการสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการ Live ผ่าน Facebook อย่างมืออาชีพ" 05 สิงหาคม 2563 1560