นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาฯจัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมทางมาตรฐานวิชาชีพครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

              นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาจัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมทางมาตรฐานวิชาชีพครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 
  รายละเอียด

 

  ที่มา : สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา