Accessibility Tools

ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ “จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์”

            ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ “จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์” ได้รับเกียรติบัตรทุกคน

            หรือ คิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบ
            สมัครแล้วเข้ากลุ่ม https://line.me/ti/g/i_8YemfKRw

   

 

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา