Accessibility Tools

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชุน

          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชุน เรื่องการสร้างตู้อบตามมาตรฐานวัสดุการแปรรูปอาหารอบแห้ง แบบผสมผสานพลังแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าจาก PV ชนิดควบคุม และพลังงานไฟฟ้าหลักอย่างเหมาะสมสําหรับครัวเรือนชุมชนท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง วันที่18-19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องสุริยัน ชั้น3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมโครงการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจํานวนจํากัด)
          หัวข้อการสัมมนา
          - มาตรฐานวัสดุด้านการแปรรูปอาหาร
          - การบริหารโครงการและการอ่านแบบโครงสร้างตู้อบพื้นฐาน
          - ปฏิบัติการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนร่วมกับพลังงานหลักในงานเกษตรอย่างเหมาะสม
          - ปฏิบัติการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานเพื่อการประกอบตู้อบ พลังงานผสมผสานเพื่อใช้งานในครัวเรือน

          ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผศ.ดร.สุเมธ โรจนพงศ์  โทร. 081-5853855

   

 

  ที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม