Accessibility Tools

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม (ฟรี!!) หลักสูตร " จป. หัวหน้างาน"

             สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม (ฟรี!!) หลักสูตร " จป. หัวหน้างาน"  วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565  ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี 105/1 ถ.เพชรเกษม(สายเก่า) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
             รับจำนวนจำกัด 40 คน สำหรับสถานประกอบการในจังหวัดราชบุรี เท่านั้น สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565
             ติดต่อสอบถาม: โทร. 083-6645626 อ.จันทิมา ดรจันทร์ใต้
             สามารถลงทะเบียน ได้ที่ : แบบฟอร์มลงทะเบียน

   

 

  ที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม