Accessibility Tools

ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จํานวน 19 รายการ (ครั้งที่ 2) 27 พฤษภาคม 2565 1932
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน 28 มีนาคม 2565 2171
ประกาศประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 19 รายการ 22 มีนาคม 2565 1868
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 140 เครื่อง 07 มีนาคม 2565 2711
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จํานวน 30 กล้อง 03 มีนาคม 2565 2755
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 27 กันยายน 2564 2977
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 16 กันยายน 2564 2993
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ กรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม) (ครั้ง2) 10 สิงหาคม 2564 2886
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 10 มิถุนายน 2564 2820
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาระบบความสามารถ MCRU MOOC จำนวน 1 งาน 10 มิถุนายน 2564 2800