Accessibility Tools

ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม จำนวน 1 ห้อง 10 มีนาคม 2564 1897
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์อบรมและทดสอบทางด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล จำนวน 1 ห้อง 04 มีนาคม 2564 1820
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 04 มีนาคม 2564 1988
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบวาล์วเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศพร้อมฉนวนหุ้มท่อทำความความเย็นอาคารอำนวยการ (ครั้งที่ 2) 04 มีนาคม 2564 1810
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่2) 01 มีนาคม 2564 1926
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกลในยุคดิจิตอลเพื่อรองรับระบบ Industry 4.0 จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 23 กุมภาพันธ์ 2564 1939
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการยศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 18 กุมภาพันธ์ 2564 1902
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 ตัน จำนวน 1 เครื่อง 11 กุมภาพันธ์ 2564 1888
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลพร้อมเครื่องวัด จำนวน 6 ชุด (ครั้งที่ 2) 10 กุมภาพันธ์ 2564 1928
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องผลิตสื่อการเรียนการเรียนการสอนแบบดิจิตอลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ห้อง 10 กุมภาพันธ์ 2564 1964