Accessibility Tools

ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 28 มิถุนายน 2565 3358
ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน 1 รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ 23 มิถุนายน 2565 3060
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 กิโลนิวตัน 17 มิถุนายน 2565 3305
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดลองระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 16 มิถุนายน 2565 2216
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 09 มิถุนายน 2565 2323
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จํานวน 19 รายการ (ครั้งที่ 2) 27 พฤษภาคม 2565 2292
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน 28 มีนาคม 2565 2494
ประกาศประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 19 รายการ 22 มีนาคม 2565 2138
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 140 เครื่อง 07 มีนาคม 2565 3062
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จํานวน 30 กล้อง 03 มีนาคม 2565 3060