Accessibility Tools

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา จํานวน 10 รายการ

ประกาศวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา จํานวน ๑๐ รายการ
ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

                  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา จํานวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                  ครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา จํานวน ๑๐ รายการ

                  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๙๑๐๒๒๓ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียด

  

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย