Accessibility Tools

ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 ตัน จำนวน 1 เครื่อง 11 กุมภาพันธ์ 2564 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลพร้อมเครื่องวัด จำนวน 6 ชุด (ครั้งที่ 2) 10 กุมภาพันธ์ 2564 2070
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องผลิตสื่อการเรียนการเรียนการสอนแบบดิจิตอลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ห้อง 10 กุมภาพันธ์ 2564 2100
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาชีวเวชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 09 กุมภาพันธ์ 2564 1876
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 04 กุมภาพันธ์ 2564 2030
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา จำนวน 1 ห้อง (ปรับปรุง) 29 มกราคม 2564 2053
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 26 มกราคม 2564 2107
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกลในยุคดิจิตอลเพื่อรองรับระบบ Industry ๔.๐ จำนวน ๑ ชุด 20 มกราคม 2564 2078
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) จำนวน 1 ห้อง 15 มกราคม 2564 2174
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเดิม) งานส่วนที่เหลือหลังจากผู้รับจ้างทิ้งงาน 14 มกราคม 2564 2195