Accessibility Tools

ประกาศผลผู้ชนะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 ตัน จำนวน 1 เครื่อง 12 มีนาคม 2564 1532
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการยศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 10 มีนาคม 2564 1529
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 ตัน จำนวน 1 เครื่อง 08 มีนาคม 2564 1618
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลพร้อมเครื่องมือวัด จำนวน 6 ชุด (ครั้งที่ 2) 08 มีนาคม 2564 1586
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาชีวเวชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 03 มีนาคม 2564 1450
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) จำนวน 1 ห้อง 22 กุมภาพันธ์ 2564 1511
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 19 กุมภาพันธ์ 2564 1462
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏฺิบัติการโลหะวิทยา จำนวน 1 ห้อง 18 กุมภาพันธ์ 2564 1459
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์สนับสุนนการเรียนการสอนความยาวประมาณ 20-30 นาที (จำนวน 5 เรื่อง) 15 กุมภาพันธ์ 2564 1423
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะทำงานแบบ 5 แกน ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 11 กุมภาพันธ์ 2564 1502