ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูได้ทั้ง bright field และ dark field ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูได้ทั้ง bright field และ dark field ชนิด 3 ตา
พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดดูได้ทั้ง bright field และ dark field ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                    กล้องจุลทรรศน์ชนิดดูได้ทั้ง bright field และ dark field ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 490,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี