Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเย็บเอกสารไฟฟ้า

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเย็บเอกสารไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

                   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องเย็บเอกสารไฟฟ้า โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น
                   เครื่องเย็บเอกสารไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร์ จํากัด (ขายส่ง,ขายปลีกให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 65,000.00 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

  
 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ