Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จํานวน 2 ชุด

ประกาศสํานักงานอธิการบดี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จํานวน 2 ชุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จํานวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                    เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server ) ระดับกลาง(43.22.26.25) จํานวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการ คัดเลือก ได้แก่ บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร์ จํากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน ทั้งสิ้น 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : กองนโยบายและแผน