Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28/นาที)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

                   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
                   ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28/นาที) จํานวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน ทั้งสิ้น 42,800.00 บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

  
 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ