Accessibility Tools

ประกาศผลผู้ชนะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 10 เครื่อง 01 กุมภาพันธ์ 2566 2773
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุมใหม่ (สําหรับห้องประชุมพุทธชาด/ห้องประชุมกาสะลอง) จํานวน 1 ชุด 20 มกราคม 2566 2925
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (THE HUB MCRU) จํานวน 1 งาน 18 มกราคม 2566 2828
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 25เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 14 เครื่อง รวม 2 รายการ 13 มกราคม 2566 1915
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานภายนอกอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 11 มกราคม 2566 2853
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงดาดฟ้าและหลังคา (อาคาร 15) จํานวน 1 งาน 06 มกราคม 2566 2977
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสื่อสารและพื้นห้องคอมพิวเตอร์ 04 มกราคม 2566 2993
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องบริการให้คำปรึกษา จำนวน 1 งาน 03 พฤศจิกายน 2565 3221
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน 1 รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) 12 กันยายน 2565 3390
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 ระบบ 06 กันยายน 2565 3806