ขยายเวลาและปรับกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ขยายเวลาและปรับกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา 2564

                    ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กำหนดขยายเวลาการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้เพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษาที่เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จะต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด
ใบสมัครเรียน
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

 
 

  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย