Accessibility Tools

ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Digital Content MCRU Award 2021

                    ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการ Digital Content MCRU Award 2021 เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน Digital Content ทางการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด


                    หลักเกณฑ์ในการประกวด
                    ข้อกำหนดการส่งเข้าประกวด
                    1. สร้างเนื้อหาการเรียนในรูปแบบ E-Content จากการสอนรายวิชาที่อาจารย์เป็นผู้สอน หรือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ จำนวน 1 เรื่อง
                    2. จัดทำสื่อการสอนในรูป VDO มีความยาวไม่น้อยกว่า 13 - 15 นาที
                    3. สื่อการสอนในรูปแบบ VDO ประกอบด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ( VDO) ตัวอักษร มีเสียงบรรยาย และSound ประกอบ โดยมี อาจารย์ผู้สอนปรากฏอยู่ในสื่อที่ผลิตขึ้น
                    4. VDO มีขนาดความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720p 25 frame rate
                    5. ไฟล์ VDO เป็นนามสกุล mp4 , avi , 3gp , mpg , dat
                    6. ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมกรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวด ตามลิ้งค์ shorturl.at/rIKTX ภายในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น.

                    คุณลักษณะ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด
                    1. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                    2. สามารถส่งผลงานได้ทั้งในรูปแบบเดี่ยว และ รูปแบบทีม

                    เกณฑ์พิจารณาการตัดสิน
                    1. ขั้นตอนการใช้สื่อ ประกอบด้วย ขั้นนำสู่บทเรียน ขั้นดำเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียนขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ ขั้นสรุปบทเรียน
                    2. ขั้นตอนการวัดและประเมินสื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย โครงสร้างภายในสื่อ เนื้อหาสาระ

                    รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดการ
                    ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ต้องส่งผลงาน ทางลิ้งค์ shorturl.at/rIKTX ดังนี้
                    1. ผู้เข้าประกวดจะต้องกรอกลิ้งค์สมัครเข้าร่วมการประกวด โดยแนบ file ผลงานฉบับสมบูรณ์ ขนาดความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720p 25 frame rate เป็นนามสกุล mp4 , avi , 3gp , mpg , dat มาตามลิ้งค์ที่กำหนด
                    2. file ผลงานฉบับสมบูรณ์ สามารถอัพโหลดไว้ทั้งบน youtube โดยแนบลิ้งค์มา หรือ อัพโหลดมาในลิ้งค์สมัครเข้าประกวดที่กำหนดไว้ด้านบน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
                    3. กำหนดส่งผลงาน ภายในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น.

                    รางวัลการประกวด Digital contest
                    รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมโล่รางวัล
                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
                    รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท พร้อมโล่รางวัล
                    และเกียรติบัตรสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าร่วมทุกท่าน

รายละเอียด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ face book : สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือ นางสาวรุ่งไพลิน สุกรีวนัด โทรศัพท์ 09-5945-0805

 
 

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา