สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของดการให้บริการแบบ On-site

                  ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ขยายพื้นที่การแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายในหลายเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักวิทยบริการฯ จึงของดการให้บริการแบบ On-site ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 จะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564
                  ในระหว่างนี้ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถใช้บริการงานต่างๆ แบบ Online ได้ตลอดเวลา โดยการ Scan ผ่าน QR Code ในภาพด้านล่างนี้ โดยในระหว่างงดการให้บริการครั้งนี้ บุคลากรทุกท่านของสำนักวิทยบริการฯ จะปฏิบัติงานแบบ Work from

                  หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการสามารถทำการยืมต่อหนังสือได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ หรือ ทำการคืนหนังสือใส่ตู้คืนหนังสือด้านหน้าห้องสมุด เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ http://arit.mcru.ac.th

   

  

 
  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ