Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอความอนุเคราะห์ให้คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตอบแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ 08 พฤศจิกายน 2564 1077
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 4 หัวข้อ "เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน" 05 พฤศจิกายน 2564 816
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) 05 พฤศจิกายน 2564 1050
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 03 พฤศจิกายน 2564 1209
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 03 พฤศจิกายน 2564 934
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนตุลาคม 2564” 01 พฤศจิกายน 2564 807
ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ ร่วมประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 1/2564 29 ตุลาคม 2564 847
PR ON TOUR EP.8 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ 27 ตุลาคม 2564 948
E-Book "แด่ความผูกพัน ในกาลเวลา" ที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2564 27 ตุลาคม 2564 1301
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 10 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP.3 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 26 ตุลาคม 2564 926