Accessibility Tools

ประกาศมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1

                     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดในหลากหลายกลุ่ม กอปรกับจังหวัดราชบุรีได้มีคําสั่งที่ 252/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 49 นั้น
                     เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร
อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนผู้รับบริการทุกคน อาศัยอํานาจตาม ความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ .. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงกําหนดมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 ดังนี้


 ประกาศ ณ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 

   รายละเอียด

     

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ