Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมแสดงความยินดีและรับมอบนโยบาย จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกสภามหาวิทยาลัยคนใหม่ 03 มีนาคม 2565 793
อธิการบดีมอบสติ๊กเกอร์ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กร ให้กับผู้แทนหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 01 มีนาคม 2565 4803
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อเหล่าชาวราชภัฏทั่วประเทศ เนื่องในโอกาส 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ 15 กุมภาพันธ์ 2565 1061
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนวในยุคศตวรรษที่ 21 15 กุมภาพันธ์ 2565 740
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดค่ายครูรัก(ษ์)ถิ่นกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนคัดเลือก ค้นหานักเรียนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 3 สร้างโอกาสสร้างความเท่าเทียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 14 กุมภาพันธ์ 2565 888
การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1 /2565 11 กุมภาพันธ์ 2565 772
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดราชบุรี 11 กุมภาพันธ์ 2565 784
คณะผู้บริหารอาจารย์ร่วมศึกษาเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนธงทองแปรรูป และรับมอบชุดปฏิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี (สมาร์ทฟาร์มเมอร์) 08 กุมภาพันธ์ 2565 976
การประชุมหารือเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 3 05 กุมภาพันธ์ 2565 1011
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMCRUนำทีมนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาโชว์ผลงานนวัตกรรม งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565 759