สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ADDA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาแบบบูรณาการทำหลักสูตรสมรรถนะดิจิทัลระยะสั้นในระบบธนาคารหน่วยกิต และพัฒนาทักษะนักศึกษาที่ตอบโจทย์สถานประกอบการ

     วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและนายวรงค์ แสงอรุณบริสุทธิ์ผู้จัดการฝ่ายบริหารบริษัท แอ็ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัดร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาสัยราชกัฎหมู่บ้านจอมปีงกับบริษัท แอ็ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.รพีพรรณ  กองตูม รองอธิการบดีฯ อาจารย์ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลพร้อมคณะอาจารย์ นักศึกษา และคณะผู้บริหาร บุคลากรของกับบริษัท แอ็ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัดร่วมในพิธีครั้งนี้
     ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากวรของหน่วยงาน และการพัฒนาเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ใดยมีวัตถุประสงค์ ของบันทึกขัลตกลงความร่วมมือเพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาหลักสูตรรยะสั้นแบบบูรณาการในระบบธนาคารหน่วยกิต และการดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรม กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และโครงการทางวิชาการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข่าวสารและผลงานทางวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับการใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน และร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพเจตนารมณ์ของความร่วมมือความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งสองในครั้งนี้ มีจตนารมณ์ในการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการและการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติ

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร