ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 7/2565

       วันที่ 12 ตุลาคม 2565  นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (คสม.) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 7/2565 ที่ห้องประชุม ชั้น 1 กองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี พลโท ไพรัช โอฬารไพบูลย์ เจ้ากรมการทหารช่าง ในฐานะกรรมการที่ปรึกษา นายเรืองชัย เนตรปฐมพร กรรมการที่ปรึกษา  นายขจร สุทธิ์วนิช กรรมการที่ปรึกษา พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ นายเสฏฐนันท์  อังกูรภาสวิชญ์ ประธาน คสม. พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เข้าแสดงความยินดี ต่อพลโท ไพรัช โอฬารไพบูลย์  เจ้ากรมการทหารช่าง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเจ้ากรมการทหารช่างคนใหม่ด้วย จากนั้นได้ร่วมประชุมพิจารณาหลายเรื่องที่สำคัญ อาทิ การนำเสนอให้ปรับปรุงซ่อมแซมจักรยานเก่าที่ทาง คสม.ได้มอบให้นักศึกษาไว้ใช้ในการเรียนตามอาคารเรียนต่าง ๆ เนื่องจากขณะนี้ทราบว่ามีการชำรุดทรุดโทรมไปมากแล้ว หลังซ่อมแซมเสร็จ จะให้แต่ละสาขาวิชานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เรื่องการขอคณะกรรมการ คสม. 2 ท่าน เดินทางไปร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เรื่องสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกวดและแสดงผลงานของนักศึกษาที่ต่างประเทศ จำนวน 1 คน เรื่องการเตรียมจัดงานประเพณีปีเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 12 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการจัดงานระหว่างวันที่ 12 - 21 พ.ย.ซึ่งกำหนดใช้พื้นที่ด้านนอกสนามของมหาวิทยาลัยฯ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องการให้นักศึกษาโครงการ U2T แต่ละสาขานำผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆเข้ามาวางจำหน่ายภายในงานได้พร้อมยังให้แม่บ้านทหารช่างนำผลิตภัณฑ์และสินค้าของเหล่าทหารช่างมาจำหน่ายภายในงาน เรื่องการขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาช่วยปรับปรุงตกแต่งสถานที่  และเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยความสะดวกและดูแลด้านความปลอดภัยภายในช่วงการจัดงานดังกล่าว  ในที่ประชุมได้นำแนวคิดเรื่องจัดงานปีนเขาเข้าถ้ำให้สอดคล้องกับชื่อเรื่อง  เพื่อช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์ถ้ำจอมพล ซึ่งเป็นถ้ำประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญของจังหวัดราชบุรี เนื่องจากมีพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่  10 เคยเสด็จประพาสต้นมาแล้ว  ถือเป็นถ้ำที่มีประวัติความเป็นมาที่สำคัญของ อ.จอมบึง ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง นอกจากนี้ทางคณะกรรมการฯ เตรียมจัดแถลงข่าวงานประเพณีปีเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 12 ในวันที่  28 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ที่อาคารชั้น 6 ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ต.ดอนตะโก  อ.เมือง พร้อมเตรียมชุดการแสดงศิลปะมวยไทย มาร่วมกิจกรรมงานแถลงข่าวในวันดังกล่าวด้วย

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร